The Japanese Society of Psychiatry and Neurology

Japanese
Journals

Psychiatria et Neurologia Japonica

Update: April 4, 2022

Psychiatria et Neurologia Japonica  English Translated Version

Volume 122 (2020) No. 10

Statistical Compilation

Interim Report on Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Admitted to a Psychiatric Hospital (Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital)

Yomei FUKUDA, Tomoyo HENTONA, Atsushi IMAI, Kae ITO, Hidekazu MASAKI, Tatsuya OSAWA, Kentaro SAKASHITA, Ken MATSUMURA, Eiji HAYASHI, Masahiro ONO, Hirohiko HARIMA, Shoji SUGII, Masahiko SAITO

Psychiatria et Neurologia Japonica 122: 749-756, 2020

<Original Version>

To Top