The Japanese Society of Psychiatry and Neurology

Japanese
Journal

PCN Editorial Board

Update: August 16, 2019

EDITORS-IN-CHIEF

 • Shigenobu Kanba (Fukuoka)
 • Tadafumi Kato (Wako)

VICE-EDITORS-IN-CHIEF

 • Shinji Hosoda (Matsue)
 • Michio Suzuki (Toyama)
 • Masaru Mimura (Tokyo)

ASSOCIATE EDITOR

 • Yoji Hirano (Fukuoka)

EDITORS-IN-CHIEF EMERITUS

 • Masatoshi Takeda (Osaka)
 • Hiroshi Kurita (Tokyo)

EDITORIAL BOARD

 • Hajime Baba (Tokyo)
 • Masato Fukuda (Maebashi)
 • Ryota Hashimoto (Tokyo)
 • Teruo Hayashi (Hamada)
 • Manabu Ikeda (Osaka)
 • Kazuya Iwamoto (Kumamoto)
 • Yoshiharu Kim (Tokyo)
 • Toshihiko Kinoshita (Osaka)
 • Ichiro Kusumi (Sapporo)
 • Masafumi Mizuno (Tokyo)
 • Atsuo Nakagawa (Tokyo)
 • Kazuhiko Nakamura (Hirosaki)
 • Daisuke Nishi (Tokyo)
 • Akihiko Nunomura (Tokyo)
 • Takashi Okada (Nagoya)
 • Toshiaki Onitsuka (Fukuoka)
 • Norio Ozaki (Nagoya)
 • Kazuhiro Shinosaki (Wakayama)
 • Gen Shinozaki (Iowa)
 • Hidehiko Takahashi (Tokyo)
 • Hiroaki Tomita (Sendai)
 • Hiroyuki Uchida (Tokyo)
 • Hidenori Yamasue (Hamamatsu)
 • Reiji Yoshimura (Kitakyushu)

STATISTICAL ADVISER

 • Toshiaki A. Furukawa (Kyoto)

CHIEF MANAGING EDITORS

 • Keiji Kobara (Matsue)
 • Shintaro Kawakami (Tokyo)

DEPUTY MANAGING EDITOR

 • Masashi Mizutani (Tokyo)

ART ADVISORS

 • Kenjiro Hosaka (Tokyo)
 • Yoji Hirano (Fukuoka)

ADVISORY BOARD (International)

 • Dinesh Bhugra (UK)
 • Kamaldeep Bhui (UK)
 • Helen Chiu (Hong Kong)
 • Joseph T. Coyle (USA)
 • Wolfgang Gaebel (Germany)
 • Kua Ee Heok (Singapore)
 • Steven Hirsch (UK)
 • Hai-Gwo Hwu (Taiwan)
 • Richard Keefe (USA)
 • Jun Soo Kwon (Korea)
 • Min-Soo Lee (Korea)
 • Jeffrey Lieberman (USA)
 • Patrick D. McGorry (Australia)
 • Herbert Y. Meltzer (USA)
 • Häns-Jurgen Möller (Germany)
 • Norman Sartorius (Switzerland)
 • Winston Shen (Taiwan)
 • Torgny H. Svensson (Sweden)
 • Pichet Udomratn (Thailand)
 • Zeping Xiao (China)
 • Xin Yu (China)
To Top