The Japanese Society of Psychiatry and Neurology

Japanese
Journals

Psychiatria et Neurologia Japonica Editorial Board

Update: June 7, 2023

Editorial Board

Editor-in-Chief

 • Tomohiro NAKAO (Fukuoka)

Vice-Editors-In-Chief

 • Shinji HOSODA (Matsue)

Editorial Board

 • Chiyo FUJII (Tokyo)
 • Norio FURUKORI (Mibu)
 • Nobuhide HIRAI (Tokyo)
 • Emi IKEBUCHI (Tokyo)
 • Koichi KANEKO (Yonago)
 • Toshihiko KINOSHITA (Osaka)
 • Hiroki KOCHA (Kawasaki)
 • Toshihide KUROKI (Fukuoka)
 • Akira MONJI (Saga)
 • Takahiro NEMOTO (Tokyo)
 • Katsuji NISHIMURA(Tokyo)
 • Kazuo NISHIOKA (Nagoya)
 • Kazutaka NUKARIYA (Kashiwa)
 • Akihiko NUNOMURA (Tokyo)
 • Takuya SAITO (Sapporo)
 • Hisako TAGUCHI (Yokohama)
 • Hidetoshi TAKAHASHI (Nankoku)
 • Hisashi TANII (Tsu)
 • Hiroaki TOMITA (Sendai)
 • Kazuo YAMADA (Sendai)

Managing Editor

 • Yousuke KUMAKURA (Tokyo)

Managing Editorial Staff

 • Yayoi IMAMURA (Tokyo)
 • Koki KUDO (Kawasaki)
 • Keiji KOBARA (Matsue)
 • Haruhiko OGATA (Osaka)
 • Yumiko TAKIKAWA (Tokushima)
 • Hirofumi TOMIYAMA (Fukuoka)

International Advisory Board

 • John Allan (Australia)
 • Wolfgang Gaebel (Germany)
 • Silvana Galderisi (Italy)
 • Helen Herrman (Australia)
 • Roy Abraham Kallivayalil (India)
 • Siegfried Kasper (Austria)
 • Roger MK Ng (Hong Kong, China)

 

To Top